Lapin Aseseuran säännöt:


1 §
Yhdistyksen nimi on Lapin Aseseura ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki sekä toimialueena Lapin läänin alue. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.

2 §
Seuran tarkoituksena on toimia asekeräilyn harrastajien yhdyssiteenä, edistää aseiden teknistä ja niihin kuuluvien tarvikkeiden historiallista tutkimusta ja tuntemusta, näihin liittyvien kulttuuriarvojen säilyttämistä Suomessa sekä vaalia mainitun esineistön säilyttämistä alkuperäisessä asussaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esitelmiä ja näyttelytilaisuuksia, tutustumis- ja opintomatkoja, kouluttaa ja antaa ohjausta mainittujen periaatteiden ja perinteen jatkamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Seura suorittaa aseita ja niihin kuuluvaa esineistöä koskevia tutkimuksia sekä toimittaa julkaisuja.

Toimintaperiaatteidensa julkistamiseksi seura harjoittaa yhteistoimintaa muiden alan seurojen ja järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä viranomaisiin.

Seura järjestää hyväksytyillä ampumaradoilla myös näytös- ja harjoitusammuntoja sekä ampumakilpailuja vanhoilla ja nykyaikaisilla aseilla.

Seura voi kuulua jäsenenä muihin yhdistyksiin.

3 §
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen hyvämaineisen, seuran toiminnasta kiinnostuneen ja sen tarkoitusperät hyväksyvän Suomen kansalaisen, jonka jäseneksi ottamista tarvittaessa kaksi seuran jäsentä suosittelee. Jäsenhakemus hallitukselle on tehtävä kirjallisesti.

Seuran hallitus voi kutsua myös jäseneksi oikeus- tai museoalan henkilön, jonka toimiala liittyy läheisesti seuran toimintaan.

Kirjeenvaihtajajäseneksi seuran hallitus voi kutsua sellaisen ulkomaisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on kiinnostunut seuran toiminnasta. Ulkomaisia jäseniä saa olla korkeintaan yksi kolmasosa (1/3) seuran jäsenistä.

Seuran kunniajäseneksi seuran kokous voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä kutsua sellaisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka merkittävästi on edistänyt seuran tarkoitusperiä.

Seuran jäsenistöstä kutsuttu kunniajäsen säilyttää äänioikeutensa seurassa. Muutoin seuraan kutsutuilla jäsenillä ei ole seuran kokouksissa äänioikeutta.

Seuran hallitus voi päätöksellään erottaa seuran jäsenen, joka käyttäytyy sääntöjen ja toimintaperiaatteiden vastaisesti taikka vahingoittaa seuran toimintaa. Mikäli hallituksen päätös ei ole yksimielinen, voidaan hallituksen päätös yhdenkin hallituksen jäsenen tai erotettavaksi määrätyn vaatimuksesta saattaa seuran seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi jättämällä kirjallinen oikaisuvaatimus hallitukselle yhden kuukauden kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi antamisesta. Mikäli, kokoontumisaika huomioon ottaen, asiaa ei voida saattaa seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi, on asia otettava esille lähinnä seuraavassa kokouksessa. Erottamisesta päätetään seuran kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Erottamispäätös on ilmoitettava kirjallisesti. Niin kauan kuin asia on loppuun käsittelemättä, säilyttää jäsen oikeutensa seurassa.

Seuran jäsen, joka on kahden viimeksi kuluneen vuoden laiminlyönyt velvollisuutensa suorittaa seuran jäsenmaksu, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneen omasta pyynnöstään.

Mikäli seuran jäsen tahtoo erota seurasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti seuran hallitukselle tai suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero astuu voimaan välittömästi.

Seuran jäsenyydestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu kantamaan seuran merkkejä eikä tunnuksia. Seura ei ole velvollinen lunastamaan eronneen tai erotetun merkkejä eikä tunnuksia eikä palauttamaan hänen etukäteen suorittamiaan jäsenmaksuja.

4 §
Seura saa varansa liittymis- ja jäsenmaksuilla, lahjoitusten ja jälkisäädösten avulla ja harjoittamalla alan seuratoimintaa hankkien erikseen ehkä tarvittavat luvat.

Seuran kunniajäsenet, kirjeenvaihtajajäsenet sekä jäseninä olevat oikeuskelpoiset yhteisöt ovat liittymis- ja jäsenmaksuista vapaat.

5 §
Seuran päätäntävaltaa käyttävät seuran kokoukset, joita ovat vuosikokous ja ylimääräiset seuran kokoukset. Seuran lainmukaisena hallituksena on hallitus.

6 §
Hallitus kutsuu koolle seuran kokoukset ja määrää niiden ajan ja paikan.
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain tammikuun, helmikuun tai maaliskuun aikana. Ylimääräinen seuran kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi viidesosa (1/5) seuran jäsenistä sitä erikseen pyytää.

Seuran kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä avointa äänestystapaa käyttäen. Mikäli joku jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, on näin meneteltävä.

7 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestyminen, valitaan vuosikokoukselle
• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
• kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
6. Käsitellään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä sekä
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle
8. Hyväksytään talousarvio alkaneelle vuodelle
9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
10. Valitaan seuran puheenjohtaja
11. Valitaan kaksi (2) jäsentä erovuoroisten tilalle hallitukseen
12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa voidaan keskustella päätöksiä tekemättä myös muista esille tulevista aiheista.

8 §
Kutsu seuran kokouksiin lähetetään seuran jäsenille kirjallisena vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat.

Mikäli jäsen haluaa saada vuosikokouksessa käsiteltäväksi aikomansa asian, on siitä tehtävä aloite seuran hallitukselle ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä.

9 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan. Muita toimihenkilöitä hallitus voi valita myös seuraan kuulumattomista henkilöistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä, joista yksi on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

• Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
• Hallituksen tehtävänä on seuran kokouksien ohjeiden mukaisesti:

1. Valmistella seuran kokoukset ja panna täytäntöön niiden päätökset
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa sekä toimia jäsenistön yhdyssiteenä ohjaten ja auttaen jäseniä
3. Hoitaa seuran omaisuutta
4. Ottaa uusia jäseniä seuraan ja erottaa tai tehdä esitys jäsenen erottamisesta
5. Antaa vuosikokoukselle kertomukset seuran toiminnasta ja varainhoidosta
6. Edustaa seuraa
7. Huolehtia kaikin tavoin seuran asioista parhaalla mahdollisella tavalla valvoen sen etua ja oikeuksia
8. Tehdä seuran puolesta päätökset, jotka eivät kuulu seuran kokouksen tai muun toimielimen päätettäväksi

Äänestys hallituksen kokouksissa tapahtuu avoimesti, paitsi silloin, kun joku
jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 §
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

11 §
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaikki yksin.

12 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös seuran purkamisesta voidaan tehdä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa, jos kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista jäsenistä kummassakin kokouksessa päätöstä kannattaa.

13 §
Jos seura purkautuu, luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti tarkoitukseen, missä ne vastedes parhaiten toimivat seuran tarkoitusperien mukaisesti viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

Seuran purkautuessa sen arkisto on luovutettava sellaiseen julkiseen arkistoon, missä siihen on mahdollisuus tutustua.

14 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.